Yêu cầu một thông dịch viên

Có thể bố trí thông dịch viên nếu thông báo trước. Quý vị có thể:

 

1. Liên lạc với tòa án theo số 504-367-3500 máy lẻ 0 và yêu cầu nói chuyện với thư ký Tòaán. Nếu quý vị không biết chữ cái đại diện cho phần đó, hãy yêu cầu một thông dịch viên thông qua tổng đài viên./p>

2. Sử dụng mẫu này để yêu cầu một thông dịch viên..

Mã số ghi án:  
   
Ngày của phiên điều trần tiếp theo::  
Tên:  
   
Họ:  
Phần::  
   
Ngôn ngữ:  
   
Địa chỉ 1:  
      
Địa chỉ 2:  
      
Thành phố:  
      
Tiểu bang:   Zip:
      
số điện thoại:  
   
Địa chỉ email:  
    
Chủ đề:   Chủ đề không thể vượt quá 254 kí tự:
    
     
Lời nhắn:   Lời nhắn không thể vượt quá 1024 kí tự.