Yêu cầu điều trần hoặc tiếp tục

 

Nếu quý vị muốn một phiên tòa điều trần, vui lòng hoàn thành đơn sau, rồi nhấp chuột vào nút PRINT (in) để lấy một bản sao của đơn thỉnh cầu. Quý vị phải chuyển Đơn thỉnh cầu tới Thư lại của Tòa án. CLERK OF COURT, 1546 Gretna Boulevard, Harvey, Louisiana 70058.

Tên của quý vị:

Địa chỉ của quý vị:

Quý vị có thay đổi địa chỉ nhận thư hoặc địa chỉ cư trú kể từ lần cuối quý vị tới tòa án không?

Mối quan hệ của quý vị với vụ việc là gì?


Mã số vụ việc của quý vị:

Tên của con quý vị:

Tên của bên có liên quan khác:

Địa chỉ của bên có liên quan khác:


Quý vị có muốn một buổi hội kiến đã được thiết lập không?
Quý vị có muốn một phiên tòa điều trần không?

Ngày diễn ra phiên điều trần là ngày nào?

Tại sao quý vị lại muốn hoãn phiên điều trần?Các lý do làm Đơn thỉnh cầu là:


Nếu tòa án đồng thuận với Yêu cầu Điều trần của quý vị, quý vị sẽ nhận được một thông báo qua thư. Quý vị sẽ phải xuất hiện tại phiên điều trần cùng với bằng chứng củng cố Đơn thỉnh cầu của quý vị.